เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความจงรักภักดี “วันปิยมหาราช” 23ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวไทยได้น้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้านพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่ 5 พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของพระองค์ ก็คือ การเลิกทาส

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน