ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ขอบคุณหนึ่งกำลังใจดีดีของการทำงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับแจ้งจากพี่น้องชุมชนสันโค้งหลวง อยากให้มีการขุดลอกลำเหมืองเพื่อระบายน้ำได้รวดเร็วมากขึ้น จึงได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายออกดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการขุดลอกให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อ
เทศบาลนครเชียงรายขอขอบคุณหนึ่งกำลังใจดีดีในการปฎิบัติงานครั้งนี้ ซึ่งมีจดหมายขอบคุณตัวแทนชุมชนได้มาเขียนคำร้อง และได้รับดำเนินการตรวจสอบ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว พวกเราคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายมุ่งมั่นร่วมด้วยช่วยกันในการทำเมืองใหญ่ให้น่าอยู่ ทำชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป