Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชิญ ช้อป ชิม ชิลล์ กาดเกษตรปลอดภัยนครเจียงฮาย ทุกวันศุกร์

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ นครเชียงราย ต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายหันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้จัด “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จะนำการแสดงอาคูเลเล่มาเพิ่มสีสันในการจำหน่ายสินค้าทางเกษตร และผลไม้ตามฤดูกาล อย่าลืมมาชิม ช้อป ด้วยนะคะ

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน