ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายรุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย รุ่นที่ 9 พร้อมพ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายนนทำัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการกองแพทย์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ ศักยภาพ คุณภาพชีวิตของผู้อายุในทุกๆ ด้าน ให้มีความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์สูงสุด เกิดความรู้สึกมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี มีกำลังใจในการดำรงชีวิต ร่วมกับภาคประชาชนในส่วนของอาจารย์ วิทยากร มหาวิทยาลัยที่สามได้เชิญอาจารย์มาทุกภาคส่วน ทั้งจากสถาบันการศึกษา ผู้สูงอายุ และปราชญ์ในชุมชน โดยมีคณะกรรมการดูแลทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัยวัยที่สามแห่งนี้ เรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ จัดให้มีการเรียนการสอนแบบองค์รวม ประกอบไปด้วย หลักสูตรศาสนา หลักสูตรสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสังคมและความสุข หลักสูตรสุขภาพ หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรศึกษาและเทคโนโลยี หลักสูตรเศรษฐกิจและที่สำคัญคือการเรียนรู้แบบไอทีด้วยห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร การเรียนการสอนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนและออกแบบหลักสูตรร่วมกับของคณะกรรมการภาคประชาชน และร่วมออกแบบและตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้านอีกด้วย

#การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

#มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา