ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย แจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครเชียงราย ได้พัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ประจำเขตทั้ง 4 เขต ด้วยเครื่องรับชำระแบบพกพา และบัตรประจำตัวชัดเจน

ทั้งนี้ หากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายไม่ได้รับความสะดวกในการทิ้งขยะ หรือการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถาม หรือแจ้งงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 053-711333 ต่อ 407 หรืองานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทร. 053-711333 ต่อ 206,214,216.

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครเชียงราย ได้พัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ประจำเขตทั้ง 4 เขต ด้วยเครื่องรับชำระแบบพกพา และบัตรประจำตัวชัดเจน

ทั้งนี้ หากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายไม่ได้รับความสะดวกในการทิ้งขยะ หรือการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถาม หรือแจ้งงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 053-711333 ต่อ 407 หรืองานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทร. 053-711333 ต่อ 206,214,216.