ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

หัวหน้าทีมสำรวจประเทศญี่ปุ่นสนใจโครงการนครเชียงรายต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ต้อนรับ นายคาซึฮิโระ มานาเบะ หัวหน้าทีมสำรวจ Kantoh Nosan Co.,Ltd. และคณะ จากประเทศญี่ปุ่น ที่สนใจ “โครงการนครเชียงรายอาหารต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย” เนื่องด้วยเทศบาล นครเชียงรายร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการเชื่อมร้อยเกษตรกรเป็นเครือข่ายร่วมสร้างอาหารปลอดภัยสู่การเพิ่มจำนวนครัวเรือนและการขยายอาชีพในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยในตลาดเทศบาลนครเชียงราย และในพื้นที่ตำบลของตนในจังหวัดเชียงราย ทางเทศบาลนครเชียงรายได้เห็นถึงความสำคัญการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในเขตชุมชนเมืองแหล่งอาหารปลอดภัยโดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยนครเชียงรายให้เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะในการสร้างอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร

ทั้งนี้ “โครงการนครเชียงรายอาหารต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย” ได้นำผักปลอดสารขยายไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในส่วนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนสุขภาพดีจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตในระดับครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้างและเกิดความผาสุกทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต

#เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน