ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

โดยในการประชุมครั้งนี้ประธานสภาได้เลือก พ.จ.อ.ภูมิระพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้รับเลือกในตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งดำเนินพิจารณาวาระต่างๆ นอกจากนี้สภาเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติ อาทิ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้สภายังได้มีการเสนอญัตติในหลายเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน