ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“ชบาเกมส์” โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแพ้ชนะน้ำใจของนักกีฬา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา และนันทนาการ “ชบาเกมส์ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ โดยมีนางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น คณะครู ได้นำเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับเด็กๆ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียน 2 ภาษา เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว และส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 การฟัง การดมกลิ่น การมองเห็น การสัมผัส และการชิมรส

#โรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา