ทุกวันศุกร์ พบกันที่กาดเกษตรปลอดภัยนครเจียงฮาย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ นครเชียงราย ต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายหันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้จัด “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

ทั้งนี้ “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” จำหน่ายสินค้าทางเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ และผลไม้ตามฤดูกาล ซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก พร้อมอาหารพื้นเมืองให้เลือกชิม ที่ศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)ติดตลาดศิริกรณ์ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน