ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล พบปะผู้ปกครองนโยบายการจัดการเรียนการสอน

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พบปะกับผู้ปกครองพร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้นของนักเรียน และรับเงินสนับสนุนการเรียนจากรัฐ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และโครงงานแรงบันดาลใจสร้างสรรค์จาก “พืชสนใจ” ของแต่ละระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6