“Play and Learn เพลินฟ้าขาว”

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมเดินขบวนพาเหรดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีขึ้น ส่งเสริมความรักความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละสี โดยได้รับความร่วมมือจากวงดุริยางค์ของโรงเรียน​ดํารงราษฎร์​สงเคราะห์ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาและโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม มาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา