ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมเข้าสังเกตการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมเข้าสังเกตการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565

โดยการเข้าสังเกตการสอนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) และรองคณบดีคณะครุศาสตร์, อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ที่ให้การต้อนรับ พร้อมกับอำนวยการในการเข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งยังได้ร่วมสรุปผลการสังเกตการสอน และให้คำแนะนำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว.