ติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายโดย นางสาววรรณพัช จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา พร้อมคณะฯ เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย หัวหน้างานแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ การเงินและบัญชี ให้การต้อนรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องศาสตร์พระราชา