นิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ได้นิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ของคุณครูยุพยง สงคราม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ติดตาม ประเมินผลด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกกระบวนการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น