ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เสริมความรู้เพิ่มพลังสตรีและประธาน 65 ชุมชนต้านภัยยาเสพติด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศบาลนครเชียงราย “พลังสตรีชุมชนต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารพบโชคคอมเพล็กซ์ ชุมชนห้วยปลากั้ง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน จาก 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

อนึ่งได้รับเมตตาจาก พระไพศาลประซาทร (วิ) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ในการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติด” และวิทยากรจาก กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน