โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเชตวัน (วัดพระนอน)

สำหรับโครงการ “บวร” เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ให้เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันและกันในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ส่วนที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น โดยมีท่านพระครูสุวิทย์ ธรรมโฆสิต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน (วัดพระนอน) เป็นประธานโครงการในครั้งนี้ ณ วัดเชตวัน (วัดพระนอน)