ข่าวเด่น

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 ม.ค.2566 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธิเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และภาคเอกชน เข้าร่วม

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมการออกร้านกาชาดจังหวัดเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย และการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยมีส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ บริษัทเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย องค์การกุศล และทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเป็นจำนวนมาก

โดยสิ่งของที่ได้รับการบริจาคครั้งนี้ เพื่อนำไปเป็นรางวัลแก่ผู้ซื้อบัตรสลากกาชาดและบัตรกาชาดไชโย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามบินเก่าฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดเชียงราย ในด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป.