ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นครเชียงราย 1 ใน 15 เมืองสมาร์ทซิตี้

วันที่ 9 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นายสัมพันธ์ สุใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะที่มี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน โดยเฉพาะประเด็นการมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ 15 พื้นที่ใน 14 จังหวัด ประกอบด้วย

1) นครระยอง เมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ จังหวัดระยอง

2) คันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปัน จังหวัดชลบุรี

3) เมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

4) โครงการพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก

5)#นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงราย

6) เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดน่าน

7) โคราชเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครราชสีมา

8) Smart City อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

9) กระบี่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดกระบี่

10) จังหวัดพังงาสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดพังงา

11) Satun Smart City จังหวัดสตูล

12) พัฒนาเทศบาลนครเกาะสมุย สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13) หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว จังหวัดสงขลา

14) ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ จังหวัดปัตตานี

15) เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีได้วางไว้ โดยการประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 กิจกรรมการพัฒนากำลังคนด้านเมืองอัจฉริยะ การสร้างกลไกการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพิจารณาเพิ่มเมืองเพื่อเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของประเทศ เนื่องจากเป็นวาระแห่งชาติ และจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยเฉพาะจุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

#นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ