เทศบาลนครเชียงราย หารือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหลักสูตรการเรียนการสอนเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสานความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ครอบคลุม และเหมาะสมกับเด็กนักเรียนยุคใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา