เทศบาลนครเชียงราย เตรียมแผนงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการแสดงโขนพระราชทาน

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงรายเป็นประธาน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย การเตรียมภารกิจการอำนวยการ ในส่วนของเทศบาลนครเชียงรายได้รับมอบหมาย “การจัดแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566”

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดงโขน จังหวัดเชียงราย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายครบรอบ 761 ปี และในโอกาสการจัดกิจกรรม 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย “๕ ทศวรรษ ราชภัฎเชียงราย” ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย จะมีการจัดแสดงโขนพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 14- 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข