Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ทน.เชียงราย จับมือ ทน.ภูเก็ต ลงนามขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้านการท่องเที่ยว การศึกษาและ เมืองอาหารปลอดภัย

วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย สถานที่จัดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต น.ส.ญาณิศา บัวเกษ รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ปฎิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองระหว่างกัน ในการนำความรู้ ความชำนาญ และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเมือง ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเมืองอาหารปลอดภัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ การดำเนินงานและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ต่อมา นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำคณะเทศบาลนครภูเก็ต เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรปลอดภัย พร้อมรับฟังการสรุปบรรยาย ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย เยี่ยมชมสรุปด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชมพื้นที่ดำเนินงานสายไฟฟ้าลงดิ และการรองรับการที่เชียงรายเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้

โดยนายวันชัย กล่าวว่า ในการทำ MOU ในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองไปพร้อมๆ กัน เนื่องด้วยสภาพแวดล้อม ทั้งจังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ต มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน จึงเชื่อว่าจะส่งผลให้การพัฒนาเมืองไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต

ทางด้าน นายสาโรจน์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครภูเก็ต และ เทศบาลนครเชียงราย ได้มีการประสานงานกันมาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ได้ทำ MOU ร่วมกัน ที่จะได้ร่วมกันพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว และอีกสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี คือการพัฒนาด้านกีฬา หากนักกีฬาของทั้งสองจังหวัด จะมีการไปเก็บตัวฝึกซ้อมในเชียงราย หรือภูเก็ต ทาง อปท. ทั้ง 2 แห่งก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่.