ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีตานหาพญามังรายครบรอบ 761 ปี

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 เทศบาลนครเชียงราย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช อายุครบ 761 ปี ในวันที่ 25 มกราคม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ วัดดอยงำเมือง

ทั้งนี้ ในงานมีกิจกรรมทางศาสนาจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ซึ่งประกอบไปด้วย พิธีสักการะบูชาพระสถูป การทำบุญเมือง การแสดง มหาราชันย์ล้านนา จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การฟ้อนไหว้สาพญามังราย โดยชมรมนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เพื่อถวายแด่องค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และการเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข