ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทานจังหวัดเชียงรายชุดหนุมานชาญกำแหง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ไปจัดการแสดงโขนพระราชทาน ณ จังหวัดเชียงราย ชุดหนุมานชาญกำแหง #ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ และวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายครบรอบ ๗๖๑ ปี และในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ ๕๐ปี “๕ ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” และประการสำคัญเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์คุณูปการต่อประเทศชาติ ในการเผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ให้เผยแพร่สู่สายตาเยาวชนและประชาชนทั้งชาวไทย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข