ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรณรงค์ห้ามเผา 60 วันปลอดการเผาใน 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 66

จังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศเพื่อการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรณรงค์มาตรการให้ดำเนินการดังนี้

ในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560) ห้ามการเผาในพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ห้ามการเผาในเขตทาง พื้นที่ริมทางหลวง และทางหลวงท้องถิ่น

หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

🔴 กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

👮‍♀️ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย/สถานี
👮‍♀️ ตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191
🧑‍🚒 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (สบอ.15) สายด่วน 1362 หรือโทร 053-712603
👨‍🚀 สายด่วนทางหลวง 1586
👨‍🏭 สายด่วนทางหลวงชนบท 1146

🗯️📌 โดยผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงินรางวัลนำจับจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้

#เทศบาลนครเชียงรายหัวใจคือประชาชน