ผู้ตรวจการแผ่นดินรับข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลกับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน “การพัฒนาเมืองเชียงราย ด้วยพลังการมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน : กรณีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มาอย่างต่อเนื่อง จนก่อเกิดมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ซึ่งมีพี่เลี้ยงอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตร ที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนเรื่องของภาระของผู้สูงอายุให้เป็นพลังได้ จากอดีตที่ลูกหลานเคยคิดว่า ผู้สูงอายุจะเป็นภาระ เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือไปตามศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงราย ที่อยู่ใกล้บ้านก็เปลี่ยนมาสร้างพลังให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ทางด้านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็น ร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างมากจากข้อมูลที่ได้รับ และสามารถปฏิบัติได้จริงจากหลักสูตรการเรียน และการติดตามข้อมูลหลังการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงราย

จากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยปี 2565 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หลังจากเมื่อสามปีก่อนนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2565 มีมากถึง 12,116,199 คน คิดเป็น 18.3% ของประชากรทั้งหมด.