“โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนไทยภาคเหนือ 295 ทุน รวม 2.2 ล้าน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีการมอบทุนระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 170 ทุน นักศึกษา มฟล. จำนวน 25 ทุน รวมเป็น 295 ทุน รวมทั้งสิ้น 2,215,100 บาท

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้า เป็นประธานในพิธีมอบทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหารมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผู้บริหารมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ครูอาสาสมัคร นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุน เข้าร่วมงาน

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้า กล่าวว่า การมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิฯ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ สามารถนำความรู้ความสามารถกลับมาสร้างประโยชน์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปได้อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้สืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม” ให้แก่สังคม มหาวิทยาลัยถือว่างานพัฒนาการศึกษาเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดย “โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้” ได้ดำเนินงานโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และได้ดำเนินการร่วมกับคุณครูอาสาสมัครจาก 29 อำเภอ ใน 17 จังหวัด เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนของเรามีโอกาสทางการศึกษา และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำความรู้ความสามารกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนของตนเองได้ในอนาคต”