ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลนครเชียงราย จัดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 เวลา 13:00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบคือการปรับลดยอดลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและลูกหนี้ภาษีป้ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563-2565 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงรายยังได้ลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2566 รวมทั้งมติเห็นชอบในการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า