Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ต้อนรับประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้แห่งประเทศไทย หารือความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับ คุณหวังตวน เจิ้ง ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้แห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาครูและนักเรียน และแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา