ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลจัดกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ

นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล และนางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ติดตามและประเมินผล การนำแผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล