เทศบาลนครเชียงราย รังสรรค์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพสูงวัยกระทะเหล็ก

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ” โดย เทศบาลนครเชียงราย มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาบริการสาธารณะ ให้เกิดรูปธรรม สร้างเสริมสุขภาพชุมชนเขตเมือง สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ และยกระดับ ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวทางในการบริหารหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดียึดหลักธรรมาภิบาล และใช้กรอบแนวทาง “4 สร้าง” เป็นกลไกและเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพสู่เมืองน่าอยู่

ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการดูแล และการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ “ให้มีสุขภาพดี มีความสุข มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเอง” ให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ของเทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าถึงอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนมีความรู้การรังสรรค์อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นอกจากส่งผลโดยตรงด้านสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข