สำนักงบประมาณ ประชุมติดตามโครงการสำคัญของเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบ ประมาณ 2566 และ 2567

เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับสำนักงบประมาณกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ นางสาวรจนา ปัทมะสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ในการติดตามโครงการของเทศบาลนครเชียงราย การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพรบ. พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รวมทั้งการลงพื้นที่งานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล3 สันตาลเหลือง ที่มีการถ่ายโอนเรียบร้อยและมีผลการดำเนินการที่ดี

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณเพื่อบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ฝากให้ทางเทศบาลนครเชียงรายช่วยให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานรวมถึงเป็นพี่เลี้ยงให้กับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่กำลังจะเป็นหน่วยงานรับตรงในอนาคตเพื่อให้การทำงานของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายมีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน