“เทศบาลนครเชียงราย” ร่วมน้อมรำลึกวันท้องถิ่นไทยประจำ2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงรายร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย อ่านสารของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 อีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ประชาชนได้กินดี อยู่ดี เข้าถึงบริการสาธารณะท้องถิ่นถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ มีอำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจหลากหลายประการ และขอแสดงความยินดีครอบรอบการสถาปนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ครบรอบ 118 ปีในการบริการช่วยเหลือประชาชนตลอดไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน