ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-แคนาดา

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไทย-แคนาดา ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา