ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหาร

นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการ บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีทางวัฒนธรรม ในวันสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง “สูมาคารวะ สระเกล้าหัวนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพขอโทษต่อสิ่งที่ล่วงเกิน กาย วาจา ใจไม่ว่าต่อหน้าหรือว่าลับหลัง