นครเชียงรายคลายทุกข์ห่วงใยสุขภาพ

เนื่องในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกๆปี ได้รับการกำหนดเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญ ความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และเพื่อให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย อสม.เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธาน นายแพทย์ศุภฤกษ์ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ศุภโชค มาศปกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ นายชำนาญ ช่างปัด นายก อบต.ริมกก แพทย์หญิงศิรินิภา อินทรพาณิชย์ ที่ปรึกษากองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน ”นครเชียงราย ห่วงใยสุขภาพ” เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้มีการพัฒนาศักยภาพและมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง

โดยมีการบรรยายความรู้การดูแลสุขภาพป้องกันตนเองจากฝุ่น pm 2.5 โดยแพทย์หญิงดารณี อินทรลาวัณย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมมีการคัดกรองสุขภาพในเรื่องของการวัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลในเลือด คัดกรองสุขภาพ Blue Book คัดกรอง ปัญหาสายตาผู้สูงอายุ สุขภาพเบื้องต้น กายภาพบำบัด คัดกรองX-Ray ปอด และการทำอุปกรณ์เครื่องกรองฝุ่นอย่างง่ายด้วยตนเอง ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะเทศบาลที่เริ่มต้นมาจากเทศบาลเมือง จนก้าวสู่การเป็นเทศบาลนครเชียงรายได้ตระหนักถึงบทบาทของเทศบาลเป็นอย่างดี ในเรื่องของการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขของพี่น้องประชาชน อันสะท้อนผ่านนโยบายและแนวการปฏิบัติของเทศบาลนครเชียงรายอย่างตลอดมา

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข