24 เมษายน วันเทศบาล และวันครบรอบ 6 ปีมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ตามฮีตฮอยสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายเป็นเทศบาลที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายการบริการอำนวยความสะดวกใส่ใจประชาชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งกายและใจ ในการสร้างความเป็นธรรมความเสมอภาค และวันนี้ยังเป็นการครบรอบ 6 ปีของมหาวิทยาลัยไว้ที่สามนครเชียงราย เป็นหน่วยงานที่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล นครเชียงรายส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก้

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญได้สร้างคุณูปการมาอย่างยาวนานให้แก่ลูกหลานและสังคมมาตลอดชีวิตเทศบาลนครเชียงรายและมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้สูงอายุดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจาก 65 ชุมชน และผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จำนวน 18 ท่าน เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ถือเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีของไทยพร้อมสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวตัวแทนทุกท่าน

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข