Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“จิตอาสา” ร่วมทำความสะอาดเนื่องในวันเทศบาล

เนื่องในวันที่ 24 เมษายน ของทุกๆ ปี ได้รับการกำหนดเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญ ความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และเพื่อให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล อีกทั้งเพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกส่วนมองเห็นความสำคัญของการบริการ การอำนวยความสะดวก และการสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ต่อประชาชน เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะเทศบาลที่เริ่มต้นมาจากเทศบาลเมือง จนก้าวสู่การเป็นเทศบาลนครเชียงราย

โดยในช่วงเช้า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้จัดพิธีทางศาสนา และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่น 65 ชุมชนและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ในช่วงภาคบ่าย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำข้าราชการ บุคลากร พนักงานเทศบาลนครเชียงรายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลและสวนสาธารณะริมน้ำกก หลังเกิดพายุลมแรงในระยะนี้

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน