Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิงในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัยให้เท่าทันเหตุปัจจุบัน

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย (การฝึกทบทวน) ประจำปี 2566 พร้อมด้วยพ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางนัยนาอินทจักร์ รก.หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้พนักงานดับเพลิงมีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและสามารถร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการและการฝึกร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานสูงสุด

ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานดับเพลิง ระหว่างวันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 15 เชียงราย