กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ด

นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ (กฟก.)ได้มอบเงินจำนวน 1,825,019.10 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 5 ราย แยกเป็น เกษตรกรที่ใช้หลักทรัพย์ที่ดินค้ำประกันการกู้ยืมเงิน จำนวน 1 ราย และเกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืมเงิน จำนวน 4 ราย โดยมีนายจรัญ คำประเสริฐ ประธานฝ่ายเงินกู้สหกรณ์ฯ และนายประหยัด เสนน้อง ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด

โดย ทางสหกรณ์ฯ ได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของเกษตรกร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 25 ตารางวา ให้กับ หัวหน้า สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการโอนที่ดินตามกฎหมาย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามขั้นตอน ต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ใช้หลักทรัพย์ที่ดินค้ำประกันการกู้ยืมเงิน จำนวน 1 ราย ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินฯ และกรณีเกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกัน การกู้ยืมเงินจำนวน 4 ราย ได้ทำสัญญารับภาระหนี้แทนของเกษตรกรสมาชิกฯ กับ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงใหม่ ระยะเวลา 20 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย.