ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และขอความเห็นชอบ เกี่ยวกับแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ตลอดจนรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมพ่อหลวง อาคารศาสตร์พระราชา