ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“เทศบาลนครเชียงราย” รณรงค์ป้องกันถึงภัยโรคไข้เลือดออก ซึ่งมาจากยุงลาย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก ซึ่งมาจากยุงลาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา

โดยจะออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ทุกวัน เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 65 ชุมชมในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยร่วมกับ อสม. แกนนำประชาชน ร่วมรณรงค์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประชาสัมพันธ์พื้นที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนปราศจากโรคภัย
ทั้งนี้ งานเวชกรรมสังคม กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย กล่าว่าการใช้สารเคมีป้องกันควบคุมยุงพาหะนำโรค เช่น พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย มีความจำเป็นในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง และป้องกันไม่ให้ยุงมีเชื้อไปกัดและแพร่โรคให้คนอื่นต่อ การพ่นสารเคมี ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ทันท่วงที และได้มาตรฐาน ในขอบเขตการระบาด

นอกจากนี้ ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำเพื่อป้องกันยุงตัวใหม่เกิดขึ้น การพ่นต้องเลือกใช้สารเคมีและความเข้มข้นตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ไม่พ่นบ่อยครั้งโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการดื้อของยุงต่อสารเคมี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน