ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงราย กิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” ซึ่งวันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่ง

โดย เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 30 ต้น บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกก โดยร่วมรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่าให้ได้รับการฟื้นฟู อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะโลกร้อน

ซึ่งสวนสาธารณะริมน้ำกกแห่งนี้ความยาวกว่า 1.8 กิโลเมตร เพื่อให้ชาวเชียงราย ใช้เป็นศูนย์กลางออกกำลังกาย จัดกิจกรรมและเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการให้มีพื้นที่สวนสาธารณะในหลายจุด ซึ่งได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ในการคืนพื้นที่ที่อาจถูกบุกรุก มาให้ประชาชนส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน.