ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า 2566”

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ นิทรรศการนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการคลังสยาม ด้านการศึกษา การสื่อสารและคมนาคม ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง ที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน