ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประกาศเทศบาลนครเชียงรายเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ด้วยในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ให้กับประชาชนผู้เสียภาษี เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลนครเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ จึงขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๑ เดือน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน