Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กิจกรรมครูตาครูยายหลักสูตรนอกห้องเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องหนึ่งในห้าเมืองของประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย ได้เลือกพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็นเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน โดยได้มีนโยบายในการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็นให้เป็นเสมือนห้องเรียน รวมถึงเป็นเวทีกลางให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้มาทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวรายงาน การจัดโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต (กิจกรรมครูตา ครูยาย) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ที่เป็นประโยชน์จากปราชญ์ชาวบ้านในสาขาอาชีพต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดให้เกิดการสร้างอาชีพและก่อเกิดรายได้ในครัวเรือน รวมถึงเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบต่อไป