ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและคณะครูเข้ากราบนมัสการพระครูบาอริยชาติอริยจิตฺโต

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายและบุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบนมัสการพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ และในฐานะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย โดยที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนที่เรียนดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา