ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงราย

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย และคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

การลงนามความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย จะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1) โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา 2) การแลกเปลี่ยนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา 3) ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน