ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“เทศบาลนครเชียงราย” สอนเด็กดำนาปลูกข้าวแบบดั้งเดิม จัดกิจกรรม “ดำนาปลูกข้าว สืบสานภูมิปัญญาตามวิถีบ่ะเก่า”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เด็กนักเรียนจากโรงเรียน เทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รวมทั้งชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น ร่วมกันเปิดกิจกรรม “ดำนาปลูกข้าว สืบสานภูมิปัญญาตามวิถีบ่ะเก่า” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น เทศบาลนครเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมี นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำ ผู้อำนวยการกอง สำนักการศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการสอนเด็กให้รู้ถึงการทำนาแบบดั้งเดิม และการสืบทอดภูมิปัญญาการทำนา

นอกจากนี้ก่อนดำนา ปลูกข้าว ได้มีพิธีแฮกนา หรือแรกนา เป็นพิธีกรรมที่ทำก่อนจะเริ่มไถนา บ่งบอกฤกษ์งามยามดีสำหรับการเริ่มต้นทำนา ทำพิธีนี้กันในแต่ละครอบครัว เพื่อบวงสรวง หรือบูชาเทพยดาที่คุ้มครองเกี่ยวกับการทำนา เพื่อให้เกิดสิริมงคล ให้การทำนาเป็นไปด้วยดี ช่วยให้กล้าในนาพ้นจากแมลง หอย ปู ที่จะมาเบียดเบียน ตลอดจนผลผลิตงอกงามดี เป็นสิ่งช่วยสร้างขวัญแก่ชาวนาให้เกิดความมั่นใจการทำนา พิธีกรรมต่างๆ ที่ชาวนาในแต่ละพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ เป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ปฏิบัติสือต่อกันไป

จากนั้น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้นำชาวบ้าน น้องๆ เด็กนักเรียนร่วมกันปลูกข้าว โดยทั้งถอนกล้าข้าวเพื่อเตรียมนำไปปลูก การโยนข้าว และการดำนาปลูกข้าว สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียนอย่างมาก เพราะเด็กหลายคนพึ่งได้เคยสัมผัสการลงนาปลูกข้าวและการโยนข้าว

นายวันชัย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ในวันนี้มีความมุ่งหวังที่จะทำให้จากเมืองเกษตรกรรมไปสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชาวเชียงราย แต่เราจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับเมืองเกษตรกรรม จึงได้จัดกิจกรรม “ดำนาปลูกข้าว สืบสานภูมิปัญญาตามวิถีบ่ะเก่า” เพื่อให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน ได้รู้จักการทำนาแบบอดีต ว่าเราทำกันอย่างไร เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้หายไป และยังสามารถทำให้กิจกรรมนี้เป็น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในอนาคต

“ยังถือว่าเป็นการสานต่อเมืองอาหารปลอดภัย เริ่มต้นจากต้นทางผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น เทศบาลนครเชียงราย นอกเหนือจะมีการปลูกข้าว การปลูกพืชในชุมชน และยังมีการเลี้ยงสัตว์ ทางเทศบาลนครเชียงราย มีความตั้งที่จะให้ เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัยโดยเร็ว ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากกระบวนการปลูก ที่ต้องไม่มีสารเคมี จากนั้นสร้างจุดแข็งในการนำออกขาย เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการทำทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ” นายวันชัย กล่าว