Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย ขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับให้นครเชียงราย เป็นต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมชมพิธีเปิดแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย ขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับให้นครเชียงรายเป็นต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย ณ บริเวณหาดเชียงราย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็น ต้นไป

โดยเป็นความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงราย กองสวัสดิการสังคม กองช่าง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชุมชนป่างิ้ว พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณหาดเชียงรายให้เป็นแปลงสาธิตเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้นวัตกรรม App Smart Farm ในการบริหารจัดการแปลงเกษตรปลอดสารพิษ เกิดแหล่งเรียนรู้พื้นที่การสร้างอาหารปลอดภัย ให้นครเชียงรายของเรา เป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข 3 มิติ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต.