ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรม อปพร.เสริมความเข้มแข็งงานจราจร

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจราจร ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางราชการ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับให้โอวาท มอบขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้อง อปพร.เทศบาลนครเชียงราย ในความเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา โดยจัดให้การอบรมระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ 90 ปี บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณพี่น้องครอบครัว อปพร.ทุกท่านที่ทำงานเพื่อพี่น้องชาวเชียงรายอย่างเข้มแข็ง ให้เราได้ชื่อว่าเป็น อปพร.ชั้นนำของประเทศไทย ที่ร่วมขับเคลื่อนงาน ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยเพื่อชุมชนด้วยความรักความสามัคคีร่วมกันตลอดมา.